webmaster@live.lpru.ac.th   @aritlpru   054-241022

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำของจังหวัดลำปาง

ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตั้งอยู่ที่อาคาร 39 โดยเปิดให้บริการ ด้านการสืบค้นข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ต การฝึกทักษะโปรแกรม คอมพิวเตอร์ และเป็นสถานที่ ในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ISO 9001:2015 CERTIFIED

ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริการของเรา

ฝ่ายบริการและฝึกอบรม

- ห้องอบรมสำหรับนักศึกษา
- สอบวัดระดับความรู้ทางคอมพิวเตอร์
- อบรมแก่นักศึกษา,บุคลากรภายนอก


ฝ่ายซ่อมบำรุง

- บริการแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- บริการแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆภายในศูนย์คอมพิวเตอร์


ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย

- e-Mail แก่นักศึกษาและบุคลากร
- อินเทอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัย
- อินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย


ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

- บริการจัดอบรมให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
- ผลิตระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
- บริการให้คำปรึกษาการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์


ฝ่ายพัฒนาสื่อและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

- บริการประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
- ผลิตงานกราฟิกให้กับมหาวิทยาลัย
- ผลิตสื่อและบริการให้คำปรึกษาการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์