ปฏิทินการอบรม/สัมมนา ของศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจำปี  2557


รายงานผลดำนินการ


ลำดับ
รายงานผลดำเนินการ
วิทยากร
สถานที่จัด
ที่รับ
วัน/เวลา
หมายเหตุ
พฤศจิกายน 2556          
1
หลักสูตร การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขด้วย excel 
นิศารัตน์
ห้องกาแล 5
30
11-14 พฤศจิกายน 2556
ดำเนินการแล้ว
2
หลักสูตร เทคนิคการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น
ปฏิญญา
ห้องกาแล 5
30
18-21 พฤศจิกายน 2556
ดำเนินการแล้ว
3
หลักสูตร สร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปฏิญญา
ห้องกาแล 5
30
23-24 พฤศจิกายน 2556
ดำเนินการแล้ว
4
หลักสูตร การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขด้วย excel 
นิศารัตน์
ห้องกาแล 5
30
25-28 พฤศจิกายน 2556
ดำเนินการแล้ว
  ธันวาคม 2556          
1
หลักสูตร การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน
ปิยะพันธ์
e-lelarning
40
21 - 22 ธันวาคม 2556
ดำเนินการแล้ว
2
หลักสูตร การออกแบบวาดการ์ตูนล้อเลียนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปิยะพันธ์
e-lelarning
40
23 - 26 ธันวาคม 2556
ยกเลิกการอบรม
  มกราคม 2557
1
หลักสูตร การเขียน Web Application เชิง Database
ปิยะพันธ์
e-lelarning
40
 13-14-16-17 มกราคม 57
ดำเนินการแล้ว
2
หลักสูตร การใช้งาน Flash สร้างภาพเคลื่อนไหว
ภาสกร
ห้องกาแล 5
40
13 - 17 มกราคม 2557
ยกเลิกการอบรม
3
หลักสูตร การออกแบบวาดการ์ตูนล้อเลียนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปิยะพันธ์
e-lelarning
40
20 - 23 มกราคม 2557
ยกเลิกการอบรม
4
หลักสูตร นำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation
วชิระ
ห้องกาแล 2
40
13 - 17 มกราคม 2557
ยกเลิกการอบรม
5
หลักสูตร สร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย open cms
รวีพันธ์
ห้องกาแล 5
40
27 - 30 มกราคม 2557
ยกเลิกการอบรม
6
หลักสูตร นำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation
วชิระ
ห้องกาแล 2
40
27 - 30 มกราคม 2557
ยกเลิกการอบรม
กุมภาพันธ์ 2557        
8
หลักสูตร Music Video Karaoke Create จากสื่อ Multimedia
ปิยะพันธ์
e-lelarning
40
3 - 7 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกการอบรม
9
หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพ Portraitและการตกแต่งรูป
ภาสกร
ห้องกาแล 4
40
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกการอบรม
10
หลักสูตร การใช้งาน Fan page ธุรกิจบน Face book
ภาสกร
ห้องกาแล 5
30
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกการอบรม
11
หลักสูตร นำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation
วชิระ
ห้องกาแล 2
40
24-28 กุมภาพันธ์ 2557
ยกเลิกการอบรม
             
   
**หมายเหตุ**
      1.อาจมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการอบรม/สัมมนา ตามความเหมาะสม
      2.สถานที่ในการอบรม ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น
      3.เวลาในการจัดอบรม เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30-19.30 น. (เฉพาะหลักสูตรนักศึกษาเท่านั้น)

การรับสมัคร
- นักศึกษาสามารถส่งรายชื่อผู้สนใจได้และติดต่อกับงานบริการฝึกอบรมเพื่อกำหนดวันเวลาการอบรม
- 15 คนขึ้นไปสามารถเปิดการอบรมได้เลย และสามารถเสนอหลักสูตรที่ต้องการอบรมได้
- บริการอาหารว่าง ระหว่างช่วงพัก ฟรี และสามารถสอบเพื่อรับใบวุฒิบัตรในการอบรม