ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.แจ้งกำหนดการหลักสูตรอบรมการให้ความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่) ประจำปี 2559

shots-020859
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.แจ้งกำหนดการหลักสูตรอบรมการให้ความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่) ประจำปี 2559 จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้ห้องบริการ การขอฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และรายละเอียดสำหรับนักศึกษาในด้านการบริการ โดยกำหนดการอบรม Internet เพื่อการศึกษาและทักษะการสืบค้นสารสนเทศ มีทั้งหมดจำนวน 4 วัน  เริ่มการอบรมเวลา รอบเช้า    9.00 –  12.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น โดยการอบรมจะแบ่งเป็นการอบรมในการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 • วันที่  3 สิงหาคม 2559
  (นักศึกษาที่เข้าค่ายรุ่นที่ 2 ในวันที่ 4-5 ส.ค 59)
 • วันที่่  4 สิงหาคม 2559
  (นักศึกษาที่เข้าค่ายรุ่นที่ 1 ในวันที่ 2-3 ส.ค 59)
 • วันที่่  5 สิงหาคม 2559
   (นักศึกษาที่เข้าค่ายรุ่นที่ 3 ในวันที่ 8-9 ส.ค 59)
 • วันที่่  9 สิงหาคม 2559
   (นักศึกษาที่เข้าค่ายรุ่นที่  4 ในวันที่ 10-11 ส.ค 59)

 • สถานที่การอบรม
  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องประชุมสลุงคำ  ชั้น 2 จำนวน 250 ที่นั่ง

**หมายเหตุ **

โดยให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมดังกล่าวดูรายละเอียดผ่านคูปองที่ได้รับ  กิจกรรมดังกล่าวถ้านักศึกษาไม่เข้าร่วมจะไม่ผ่านกิจกรรมหาวิทยาลัย
การแต่งกาย กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ เท่านั้น

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.แจ้งกำหนดการหลักสูตรอบรมการให้ความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่) ประจำปี 2559 , 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin