ศูนย์คอมฯ ร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ มร.ลป จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับบุคลากรประจำปี 2554

     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า  เนื่องด้วย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานปี 2554 ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 โดยได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญการจำนวน 4ท่าน ได้แก่
 
  1. คุณปรีชา ไชยโย                       ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  2.คุณวิมลพรรณ ทองเกล็ด             ผู้อำนวยการกองกลาง
  3.คุณประภาพร คณิตปัญญาเจริญ   ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน
  4.นางสาวปรารถนา   นิวบุตร          ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

     ซึ่งได้ให้ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นอย่างมาก ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูง ซึ่งทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้ความรู้ที่ได้เป็นการพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงกับหน่วยงานต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม
คลิกที่นี่

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

About admin