ศูนย์คอมฯแจ้งผลการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ รอบที่ 2 วันที่ 25/01/55

  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการเปิดสอบเพื่อวัดทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทุกโปรแกรมวิชาเพื่อเป็นการวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา รอบที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้ารับการสอบจำนวนมาก ที่ผ่านมา บัดนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ทำสอบวัดทักษะในรอบที่ 2 ดังรายชื่อต่อไปนี่

ลำดับ  รหัส ชื่อ – สกุล โปรแกรมวิชา  
 
3 52123330228 นางสาว พิมพ์พร ใจประดิษฐ์ รปศ  
14 52124010326 นางสาว ศิริภาภรณ์ ท้าวราช การจัดการทั่วไป  
15 52124010339 นางสาว นารีรัตน์ ธิรินทอง การจัดการทั่วไป  
16 52124010302 นางสาว จันธิรา วงค์มูล การจัดการทั่วไป  
17 52124010331 นางสาว สุพรรษา คงธนพรหม การจัดการทั่วไป  
18 52124010306 นางสาว ตรีทิพ สมศรี การจัดการทั่วไป  
19 52124010329 นางสาว สาวิตรี แก้วหนองยาง การจัดการทั่วไป  
27 53164010119 นางสาว ปราณี คำมากาศ การจัดการทั่วไป  
28 53164010138 นายสุริศิษฏ์ อินต๊ะวัน การจัดการทั่วไป  
29 51181520122 นางสาวกาญจนา ชัยวุฒิ ชีววิทยา  
30 51124170315 นายทรงวุฒิ กลางกาญจน์ คอม-ธุรกิจ  
41 52124010130 นางสาววัชรีย์ ปัญจวัติ การจัดการทั่วไป  
58 52124010116 นางสาวบัณฑิตา  ศรีปวนชัย การจัดการทั่วไป  
59 52124010108 นางสาวจริยา  วงศ์พันธ์ การจัดการทั่วไป  
60 52124010129 นางสาววรารัตน์  เทพปัญญา การจัดการทั่วไป  
61 52124010110 นายนพดล  สมทรัพย์ ชีววิทยา  
62 52181520114 นางสาวนิสา  คำวัน ชีววิทยา  
63 52181520125 นางสาวมาลิกา  กันอุตม์ ชีววิทยา  
64 52181520120 นางสาวปิ่นเพชร  แจ่มสว่าง ชีววิทยา  
65 52181520123 นางสาวไพรินทร์  อัดแอ ชีววิทยา  
66 52181520137 นางสาวศิรินันท์  เขียวทิพย์ ชีววิทยา  
69 52181520113 นางสาวนิราวัลย์  เตจะสุภา ชีววิทยา  
77 51181100129 นางสาวมธุรส  ยอดจันทร์ สังคม  
78 51181100101 นางสาวกมลชนก  คำแปง สังคม  
81 51181100141 นางสาวอังคนา  วงค์คำ สังคม  
85 51181510102 นางสาวกุญชรี ต่อปัญญา วิทย์ทั่วไป  
86 51181510107 นางสาวนนธิชา  เขียวสนุก วิทย์ทั่วไป  
33 51181860233 นางสาวสุจินา คำธิ การศึกษาปฐมวัย  
39 51124170337 นายวชิระ  นันตี คอม-ธุรกิจ  
40 51181860231 นางสาวศศิธร  ศรีหาตา การศึกษาปฐมวัย  
41 51181860240 นางสาวอุมารินทร์  ปันทวัน การศึกษาปฐมวัย  
44 51181860224 นางสาวรจนา สุขเทษา การศึกษาปฐมวัย  
45 51181860232 นางสาวสายสมร สถิตบุญวัฒน์ การศึกษาปฐมวัย  
64 51181860213 นางสาวปรียาดา ปูปน การศึกษาปฐมวัย  
65 51181860202 นางสาวจันทนา ปูชาย การศึกษาปฐมวัย  
70 51181860234 นางสาวสุชาดา วังจอมใจ การศึกษาปฐมวัย  
71 51181860222 นางสาวเพ็ญพิชชา รอดกลาง การศึกษาปฐมวัย  
72 51181860224 นางสาวรชยา ชมภูทิพย์ การศึกษาปฐมวัย  
73 51181860210 นางสาวนิตยา ปัญญาฟู การศึกษาปฐมวัย  
74 51181860108 นางสาวธารีรัตน์ อิศรภักดี การศึกษาปฐมวัย  
75 51181860114 นางสาวเบญจวรรณ แสนคำวงค์ การศึกษาปฐมวัย  
76 50181100133 นายวชิรพล ศิริกุล สังคม  
77 50181100148 นางสาวอรพรรณ คำกาศ สังคม  
78 50181100134 นางสาววรรณิภา พุฒดวง สังคม  
79 50181100142 นายสิทธิกร อินต๊ะเสาร์ สังคม  
80 50181100103 นายจรัญ ปองพานิชพัฒนา สังคม  
81 52124010201 นางสาวเกตุสุดา ดีตันนา การจัดการทั่วไป  
84 52124010218 นางสาวพรทนา พรมสาร การจัดการทั่วไป  
90 52181860233 นางสาววรรณนิตา  ประนันท์ ปฐมวัย  
102 50181100141 นางสาวนภวรรณ  สายเขียว สังคมศึกษา  
103 50181100112 นางสาวจุฑามาศ  ป้อข่วง สังคมศึกษา  
110 50181100107 นางสาวจันทร์จิรา  สุดแดนไพร สังคมศึกษา  
112 50181100102 นางสาวขวัญฤทัย  ใจคำ สังคมศึกษา  
113 50181100127 นายรณชัย  แก้วในชุมภูทอง สังคมศึกษา  
114 50181100110 นางสาวจิรายุ  เทพสาย สังคมศึกษา  
116 50181100135 นางสาววลัมพร  คำกัมพล สังคมศึกษา  
117 50181100101 นายกิตติชัย  ตั้งตรง สังคมศึกษา  
120 50181100147 นางสาวอรทัย  กอจันทร์กูล สังคมศึกษา  
122 50181100149 นางสาวอัจฉรา  แบ่งเครือ สังคมศึกษา  
123 50181100106 นายจักรพงษ์  ชลธารเสาวรศ สังคมศึกษา  

 

**สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถสอบรอบที่ 3 ได้
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป แต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอรับวุฒิบัตรได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 พร้อมกับนำบัตรนักศึกษามาแสดงด้วย

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

About admin