ศูนย์คอมฯแจ้งผลการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ รอบที่ 3 วันที่ 08/02/55

   
    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการเปิดสอบเพื่อวัดทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทุกโปรแกรมวิชาเพื่อเป็นการวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา รอบที่ 3 ซึ่งมีผู้เข้ารับการสอบจำนวนมาก ที่ผ่านมา บัดนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ทำสอบวัดทักษะในรอบที่ 3 ดังรายชื่อต่อไปนี่

1 51123330214 นางสาว นฤมล คำวัง รปศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 51123330219 นางสาว ปริฉัตร ยอดใจ รปศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 52124010134 นายสันติสุข อุดมแก้ว การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
4 52124010102 นางสาวกมลพร แม่นยำ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
5 52124010105 นางสาวกันยารัตน์ ป้อมเจริญ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
6 52124010118 นางสาวประภาพร รัตนมณี การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
7 52124010122 นางสาวพิมชนก สุรินทร์กาศ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
8 51181100133 นายวรเทพ  เหมทานนท์ สังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 51181100125 นางสาวพรทิพย์  แสนท้าว สังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 51181860217 นายพงษ์พัฒน์ ปิยะลังกา การศึกษาปฐมวัย  
11 51181860219 นางสาวพรพิมล  สีโวย การศึกษาปฐมวัย  
12 51181860243 นางสาวนภาพรรณ  จันทร์หอม การศึกษาปฐมวัย  
13 51181860244 นางสาวพัชรีญา  มณโท การศึกษาปฐมวัย  
14 51181860208 นางสาวดารารัตน์ กาละพวก การศึกษาปฐมวัย  
15 51181860236 นางสาวสุรัตนวดี  สุขป้อม การศึกษาปฐมวัย  
16 51181860246 นางสาวมลธิรา อุ้ดใจ การศึกษาปฐมวัย  
17 51181860223 นางสาวภาวนา ศรีสะอาดรักษ์ การศึกษาปฐมวัย  
18 51181860227 นางสาวรัดเกล้า ปิ่นสากล การศึกษาปฐมวัย  
19 51181860212 นางสาวเบญจาพร  ชุ่มเชื้อ  การศึกษาปฐมวัย  
20 51181860209 นางสาวนภาพร  ใบจันทร์ การศึกษาปฐมวัย  
21 51181860204 นางสาวฐิตา รักเหล่า การศึกษาปฐมวัย  
22 51181860215 นางสาวปัณฑาริญชย์ สดชื่น การศึกษาปฐมวัย  
23 51181860228 นายวสันต์ จากทัพเนตร การศึกษาปฐมวัย  
24 51181860203 นางสาวชนารัตน์ โชติชื่น การศึกษาปฐมวัย  
25 51181860235 นางสาวสุพันทิพา ต๊ะดุก การศึกษาปฐมวัย  
26 51181860216 นางสาวผกามาศ ตรจสถาน การศึกษาปฐมวัย  
27 51181860229 นายวิทวัส ช้างบุญมี การศึกษาปฐมวัย  
28 51181860207 นางสาวรุ่งนภา กามิ่ง การจัดการทั่วไป  
29 51181860239 นางสาววรารัตน์ มณฑา การจัดการทั่วไป  
30 52124010224 นางสาวอังคณา จิระ การจัดการทั่วไป  
31 52124010225 นายนัฐวุฒิ อ่างคำ การจัดการทั่วไป  
32 52124010239 นางสาวบุษราภรณ์ แก้วมูล การจัดการทั่วไป  
33 52124010211 นางสาวศิริยา ชัยพูน การจัดการทั่วไป  
34 52124010212 นางสาวมณีรัตน์ ปานอุทัย การจัดการทั่วไป  
35 52124010229 นางสาวรุ่งทิวา  ต่อณิตา ปฐมวัย  
36 52124010227 นางสาวนิตยา  สาสี ปฐมวัย  
37 52181860234 นางสาวศิริพร  ธัญมงคลทรัพย์ ปฐมวัย  
38 52181860218 นายพลากร  คำเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
39 52181860234 นางสาวแคทรียา  ปริสุทธิปรีชา ปฐมวัย  
40 52124170222 นางสาวแสงจันทร์  ธารสุขกตัญญู ปฐมวัย  
41 51181860103 นางสาวนิราภรณ์  คำพร ปฐมวัย  
42 51181860144 นางสาวอารียา  ก่อเกื้อตระกูล ปฐมวัย  
43 51181860111 นางสาวเพ็ญนภา  บุตรสิงขร ปฐมวัย  
44 51181860140 นางสาวมาลี  คณาพิทักษ์รัตนา ปฐมวัย  
45 51181860146 นางสาวพรพิมล  อภัยพงศ์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 51181860147 นายยอดเอก  ฝั้นชุมภู สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 50181100121 นายนชนทรฤทธิ์  ต๊ะต้องใจ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 50181100125 นางสาวมลธิรา  มีคำวัง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 50181100119 นางสาวลลิตา  คำป่าแลว สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50 50181100123 นางสาวมาลี  จากสีพรม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51 50181100132 นางสาวศิรินันท์  ขาวมนัส สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52 50181100124 นายณัฐพงศ์  นิลคำ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 50181100140 นางสาวรัตติกาล  ราชจริต สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
54 50181100115 นางสาวศิริรัตร์ จันทร์แก้ว ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
55 50181100131 นางสาวศิริญา ชูใจ ปฐมวัย ครุศาสตร์
56 50181020136 นางสาวทิพวรรณ วันจันทร์ ปฐมวัย ครุศาสตร์
57 52181860239 นางสาวปนัดดา ประพัด ปฐมวัย ครุศาสตร์
58 52181860215 นางสาวสายมณี ดาราทรัพย์สิน ปฐมวัย ครุศาสตร์
59 52181860222 นางสาวกุลธิดา อินมณี ปฐมวัย ครุศาสตร์
60 52181860243 นางสาวปิยวรรณ พรหมพูนโชค ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
61 52124010219 นายยุทธนา จำปาคำ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
62 52124010203 นายปัญชา ปินนวล คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
63 52124010219 นายพัลลภ บุญต่อ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสคร์
64 52181860241 นายพงษ์ศิลป์ นันตากาด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสคร์
65 52181860203 นายสมโภช ดวงงา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสคร์
66 52181860241 นางสาวยุภาพร ษมาจิตสุจริตท่า ปฐมวัย ครุศาสตร์
67 50181020121 นางสาวอัญมณี กองนาค ปฐมวัย ครุศาสตร์
68 51122710130 นางสาวปภัสสร ปัญญา ปฐมวัย ครุศาสตร์
69 51122710119 นางสาววราภรณ์ มานาแวน ปฐมวัย ครุศาสตร์
70 51123330222 นางสาวชไมพร รักสนิท ปฐมวัย ครุศาสตร์
71 51123330221 นางสาววิภาวรรณ พาเขียว ปฐมวัย ครุศาสตร์
72 51123330232 นางสาวณัฐฏนิช ฟองนุ่น ปฐมวัย ครุศาสตร์
73 51181860126 นางสาวกาญจนา มะโนชมพู ปฐมวัย ครุศาสตร์
74 51181860139 นางสาวภัทจิรา แสงคำ ปฐมวัย ครุศาสตร์
75 51181860135 นางสาวสุภาพร รักไพรขันธ์ ปฐมวัย ครุศาสตร์
76 51181860134 นางสาวแววสุดา สีโฬง ปฐมวัย ครุศาสตร์
77 51181860145 นางสาวนิติมา กำเนิดศีรี ปฐมวัย ครุศาสตร์
78 51181860129 นางสาวอำพร คงความไพศาลสูง ปฐมวัย ครุศาสตร์
79 51181860104 นางสาวนภาพร ใหม่พรม ปฐมวัย ครุศาสตร์
80 51181860131 นางสาวศรีทุมวัลย์ กิจโดมกุล ปฐมวัย ครุศาสตร์
81 51181860105 นางสาวพรศรี ด่านแม่ลา ปฐมวัย ครุศาสตร์
82 51181860101 นางสาวบริมาส พรมเศษ ปฐมวัย ครุศาสตร์
83 51181860123 นางสาวเพียงดาว ฟูแสง ปฐมวัย ครุศาสตร์
84 51181860136 นางสาวปิยนุช สติแน่ ปฐมวัย ครุศาสตร์
85 51181860132 นางสาวเยาวภา มามาตร ปฐมวัย ครุศาสตร์
86 51181860110 นางสาวปวีณา มาเยอะ ปฐมวัย ครุศาสตร์
87 51181860141 นางสาวเพชรรัตน์ กิติคำ ปฐมวัย ครุศาสตร์
88 51181860109 นายบัวลอย ดุ๊กเจ๊ะ ปฐมวัย ครุศาสตร์
89 51181860133 นางสาวนิภารัตน์ ต๊ะแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
90 51181860119 นางสาวศิริพร หน้าผ่อง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
91 51181860112 นางสาวพิรุนพร สูงวรจิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
92 51181860122 นางสาวจินตนา จักริลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
93 51181860116 นายสุรินทร์ แก้วไฟ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
94 51181860148 นางสาวบุษยมาศ ปันสุรินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
95 51181860115 นางสาววิลาวัลย์ สอนพรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
96 51181860121 นางสาวธีรภรณ์ กำลังว่อง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
97 51181860113 นางสาวนิศานาถ มงคลเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
98 52181860202 นางสาวรัตติกาล สุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
99 52181860213 นางสาวอังคณา คงคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
100 52124170215 นางสาววัลยา  ปานแก้ว สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
101 52124170236 นายจักรกฤษณ์  ถิ่นแกลบ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102 52124170226 นางสาวรสสุฑณ  มาดหมาย สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
103 52124170205 นางสาวจริยา  ธิติธรรมคีรี สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
104 52124170240 นายทรงกลด  เขื่อนสี สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
105 52124170220 นางสาวพวงทอง  ท้าวตื้อ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
106 52124170234 นายวัชรพงษ์  สุนันทพงษ์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
107 52124170212 นางสาวเอมิกา  ถาวร สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
108 52124170216 นางสาวอังศุริน  สุวรรณศรี สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
109 52124170235 นางสาวภาสินี  ปัญญา สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
110 52124170221 นางสาวจิราภา  สุนันท์ตระกูลชัย สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
111 52124170231 นางสาวจารุวรรณ  วิเสริฐ ปฐมวัย ครุศาสตร์
112 52124170242 นางสาวชุติมา  สุนภาสถาพร ปฐมวัย ครุศาสตร์
113 52124170232 นางสาววัชรี  สมงอน ปฐมวัย ครุศาสตร์
114       50181100138 นางสาวชลิตา  เนียมเปรม ปฐมวัย ครุศาสตร์
115 50181100105 นางสาวพนิดา  ก่อจิตไพรบูลย์ ปฐมวัย ครุศาสตร์
116 50181100130 นางสาวอาลิษา  ถนอม ปฐมวัย ครุศาสตร์
117 50181100104 นางสาวนันทิยา  อินต๊ะปา สังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
118 50181100117 นางสาวสุชาดา  โสดงาม สังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
119 50181100122 นายพงษ์ทวี  คำใจหมิก คอมอุตฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

…..หมายเหตุ……
แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอรับวุฒิบัตรได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1
พร้อมกับนำบัตรนักศึกษามาแสดงด้วย

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

About admin