ห้องกาแล 1

ห้องบริการสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ต Wifi และสืบค้นข้อมูล

ห้องกาแล 2

ห้องบริการสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ต Wifi และสืบค้นข้อมูล

ห้องกาแล 3 จำนวน 36 เครื่อง

บริการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบปฏิบัติการ Windows

ห้องกาแล 4 จำนวน 36 เครื่อง

บริการสืบค้นข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูป ระบบปฏิบัติการ Windows

ห้องบริการไอที&ช้อปปิ้งมอลล์

บริการอาหาร เครื่องดื่ม ชา กาแฟ wifi

ห้องบริการวิชาการอาจารย์

ห้องบริการวิชาการอาจารย์

ห้องฉายภาพยนตร์

ให้บริการฉายภาพยนตร์

กาแล 5 จำนวน 40 เครื่อง

บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

กาแล 6 จำนวน 40 เครื่อง

บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

กาแล 7 จำนวน 41 เครื่อง

บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

E-learning Center จำนวน 40 เครื่อง

บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

กาแล 10 จำนวน 40 เครื่อง

บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

พิทยาจารย์ 1-2

ห้องการเรียนการสอน

พิทยาจารย์ 3-4

ห้องการเรียนการสอน

พิทยาจารย์ 5 จำนวน 40 เครื่อง

ห้องการเรียนการสอน

พิทยาจารย์ 6

ห้องการเรียนการสอน

พิทยาจารย์ 7 จำนวน 35 เครื่อง

ห้องการเรียนการสอน

ห้องบริการสตูดิโอ บันทึกเทป

บริการบันทึกเทป ถ่ายทอดสด

ห้องประชุมสลุงคำ ชั้น 2

บริการอบรม สัมมนา 250 ที่นั่ง

ห้องประชุมสลุงเงิน ชั้น 5

บริการจัดประชุมออนไลน์

ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5

ห้องประชุมประจำศูนย์คอมพิวเตอร์

ห้องศูนย์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย

ห้องศูนย์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย

ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง