webmaster@lpru.ac.th   @something   054-241022

กาแล 1

บริการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบปฏิบัติการ Windows

กาแล 2

บริการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบปฏิบัติการ Windows

กาแล 3

บริการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบปฏิบัติการ Windows

กาแล 4

บริการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบปฏิบัติการ Windows

ห้องบริการไอที&ช้อปปิ้งมอลล์

บริการอาหาร เครื่องดื่ม ชา กาแฟ wifi ความเร็วสูงพร้อมให้บริการ

นำเสนอผลการวิชาการอาจารย์

นำเสนอผลการวิชาการอาจารย์

ห้องประชุม/สัมมานาย่อย

ใช้สำหรับประชุม / สัมมานากลุ่มย่อย

กาแล 5

บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

กาแล 6

บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

กาแล 7

บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

E-learning Center

บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

กาแล 10

บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

พิทยาจารย์ 1-2

ห้องการเรียนการสอน

พิทยาจารย์ 3-4

ห้องการเรียนการสอน

พิทยาจารย์ 5

ห้องการเรียนการสอน

พิทยาจารย์ 6

ห้องการเรียนการสอน

พิทยาจารย์ 7

ห้องการเรียนการสอน

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ห้องการเรียนการสอน

ห้องธุรการ

ติดต่องานธุรการ

ห้องผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ห้องประชุมสลุงคำ ชั้น 2

บริการอบรม สัมมนา 250 ที่นั่ง

ห้องประชุมสลุงเงิน ชั้น 5

ห้องประชุมประจำศูนย์คอมพิวเตอร์

ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5

ห้องประชุมประจำศูนย์คอมพิวเตอร์

vdo conference

บริการประชุมทางไกล

ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง