ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาล้ยราชภัฏลำปาง

รายงานสถานะการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559