ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาล้ยราชภัฏลำปาง

รายงานสถานะการขอใช้บริการ E-Mail และ Remote Access

ปี 2553
ปี 2554

ปี 2555