ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาล้ยราชภัฏลำปาง

รายงานสถานะการขอใช้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless)

ปี 2553
ปี 2554

ปี 2555