• มหาวิทยาลัยแห่งบัณฑิต
  • ความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยของฉัน
  • 40 ปี แห่งการศึกษา

ประกวดการตกแต่งภาพถ่าย "๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง"!

หลักเกณฑ์การประกวด 
 **โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน**

  ร่วมชมผลงานผู้เข้าร่วมประกวดได้ที่ gallery

  ประกาศผลการตัดสินการประกวดการตกแต่งภาพถ่าย

    -------------------------------------------------------------------------------
    รางวัลชนะเลิศ
    นายวัชรพล  ครามมณีนันท์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ชื่อผลงาน 40ปีราชภัฏอุดมปัญญา

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
    นางสาวคีตภัทร  นพคุณ  สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์  ชื่อผลงาน 40 years ago
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
   
นางสาวภรณี ชุมภูสืบ สาขานิเทศศาสตร์ ชื่อผลงาน 40ปีแห่งความภาคภูมิใจ
   รางวัลรองชมเชย
   
นางสาวกิติรา มีทรง สาขานิเทศศาสตร์ ชื่อผลงาน ม.ที่นักศึกษาเลือกเป็นบ้านหลังหนึ่ง
   หมายเหตุ แจ้งผู้ได้รับรางวัลจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 12 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00-15.00 น. ณ หอประชุมจันทน์ผา
    -------------------------------------------------------------------------------

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งภาพเข้าประกวด
    นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเท่านั้น

2.  หลักฐานประกอบการสมัคร
    สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา 1 ฉบับ

3. หัวข้อ "การประกวดการตกแต่งภาพถ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางของฉัน"

4. หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด ****
   การประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงกำหนดให้ผู้ประกวดส่งภาพมหาวิทยาลัย ฯ ในมุุมต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์การส่งภาพต่อไปนี้
      4.1
ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถเสนอผลงานได้เพียง 1 ชิ้นงาน และจะมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
        4.2 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล
      4.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานต้นฉบับ ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน ต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อนและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานผู้อื่น
      4.4 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ Process ตัดต่อ ตกแต่งภาพถ่าย โดยคำนึงถึงความหมายและความสวยงามสะท้อนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในแง่มุมต่าง ๆ
      4.5 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องส่งมอบไฟล์ภาพดิจิตอลบันทึกลงในแผ่น CD ในรูปของ File JPEG เท่านั้น
            - ค่าความละเอียดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล
            - ภาพต้นฉบับต้องคมชัด ขนาด 6 mb ขึ้นไป ตั้งค่า resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi  
            - อัตราส่วนภาพ เป็น 2 : 3
              (ความกว้างคูณความยาว 8 ล้าน pixels ไม่ใช่ 8 mb. เช่น 4,000 x 2,667 = 10,668,000 pixels)
       4.6 ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องพิมพ์ภาพขนาด 4  x  6 นิ้ว และติดบนกระดาษการ์ดแข็ง พร้อมระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แนบมานี้ผลงานของผู้ที่ส่งเข้าประกวดโดยอนุญาตให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้รับสิทธิ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดแสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
       4.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

         4.8 การสมัครส่งผลงานเข้าประกวด ถือว่าผู้สมัครยอมรับเงื่อนไขทุกข้อที่กล่าวข้างต้น


5.  เงินรางวัล
   - รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

   - รางวัลชมเชย จำนวน 1  รางวัล ๆ  ละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

6. การส่งผลงาน ***
   ***เลื่อนกำหนดการส่งผลงาน - 1 มิถุนายน 2554
   ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์   ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

7. ประกาศผลการตัดสิน 
   คณะกรรมการการตัดสิน **วันที่ 6 มิถุนายน 2554** ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง

8. วัตถุประสงค์
   1. เพื่อในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครบรอบ ๔๐ ปี
   2. เพื่อนำภาพถ่ายที่ชนะการประกวดมาจัดทำเว็บไซต์และและนำภาพอื่น ๆ ที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อโฆษณาของ ของมหาวิทยาลัย  ต่อไป 
   3. เพื่อเป็นกิจกรรมทางด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

9.คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย

     ส่งใบสมัครพร้อมภาพผลงานเข้าประกวดด้วยตนเอง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     ตั้งแต่วันนี้เลื่อนกำหนดการส่งผลงาน - 1 มิถุนายน 2554
     โทรศัพท์/โทรสาร 054-241022 หรือ ติดต่อโดยตรง คุณนิศารัตน์ กันทะเครือ 089-1920851

read more

    ศูนย์คอมพิวเตอร์