webmaster@lpru.ac.th   @something   054-241022

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง

เบอร์โทรติดต่อ 6000 ต่อ 500

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน

เบอร์โทรติดต่อ 6000-501

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

อ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์

เบอร์โทรติดต่อ 6000-502

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ

ฝ่ายบริการและฝึกอบรม

นิศารัตน์ วัจนสุนทร (อ๋อ)

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เบอร์โทรติดต่อ 6000

- งานบริการและฝึกอบรม
-งานธุรการ หนังสือราชการ ภายในภายนอก

ว่าที่ร้อยตรี.วชิระ นันตี (เมย์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 6000

- บริการและฝึกอบรมนักศึกษา

ฝ่ายงานวิศวกรรมเครือข่าย

จำเนียร หัตถา (กุ้ง)

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 6000 ต่อ 200

- ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

รวีพันธ์ หน่องาม (มิกซ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 6000 ต่อ 200

ดูแลระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายซ่อมบำรุง

สมานมิตร เมฆโปธิ (เจ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 6000 ต่อ 300

- ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก

ปฏิญญา อินทราวุธ (อิงค์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 6000 ต่อ 300

ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน (แอน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 6000 ต่อ 201 หรือ 300

- พัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ประวิทย์ ย่านเจิรญกิจ (วิทย์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 6000 ต่อ 501

- งานบริการและฝึกอบรม
-พัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาสื่อและคอมพิวเตอร์กราฟิก

ภาสกร สีเหลือง (โจ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 6000 ต่อ 506

พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์

ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน (เคน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 6000 ต่อ 507

พัฒนาระบบ Moodle

ผลิตงานกราฟิก

ปรีชา วรรณเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 6000 ต่อ 507

พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์วิทยบริการ

ผลิตงานกราฟิก

ไพรวัลย์ ปานะโปย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ

ผลิตงานโสตทัศนศึกษา