webmaster@lpru.ac.th   @something   054-241022

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายงานธุรการ

นิศารัตน์ วัจนสุนทร (อ๋อ)

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

- งานธุรการ หนังสือราชการ ภายในภายนอก

ฝ่ายบริการและฝึกอบรม

ประวิทย์ ย่านเจิรญกิจ (วิทย์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- งานบริการและฝึกอบรม
-พัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรี.วชิระ นันตี (เมย์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- บริการและฝึกอบรมนักศึกษา

ฝ่ายงานวิศวกรรมเครือข่าย

จำเนียร หัตถา (กุ้ง)

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

- ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

รวีพันธ์ หน่องาม(มิกซ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดูแลระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายซ่อมบำรุง

สมานมิตร เมฆโปธิ (เจ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก

ปฏิญญา อินทราวุธ (อิงค์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน (แอน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- พัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ภาสกร สีเหลือง(โจ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์

ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน(เคน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พัฒนาระบบ Moodle

ผลิตงานกราฟิก