ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งผลการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ (Exit Exam)ภาคเรียนที่ 2/54 รอบที่ 1 เพิ่มเติม

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการเปิดสอบเพื่อวัดทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทุกโปรแกรมวิชาเพื่อเป็นการวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา รอบที่ 1 ซึ่งมีผู้เข้ารับการสอบจำนวนมาก ที่ผ่านมา บัดนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ทำสอบวัดทักษะในรอบที่ 1 ดังรายชื่อต่อไปนี่

1.52122710102  นางสาวขนิษฐา  ขระเขื่อน โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
2.52122710125  นายวรท  ชูชีพ                    โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
3.51181510124   นางสาวศศิธร  แซ่เติ๋น        โปรแกรมวิชา วิทย์ศาสตร์ทั่วไป
4.51122420125   นายพงศพัทธ์  โพธิ            โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เลขวุฒิบัตร ชื่อ – สกุล โปรแกรม
๒๗ ๒๗ นายอนุพล มีธรรมดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒๘ ๒๘ นางแดง จะหา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒๙ ๒๙ นายไพโรจน์ ซินิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓๐ ๓๐ นายทวีวัฒน์ สันชมภู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓๑ ๓๑ นางสาวอรนุช กันธิยาใจ วิทยาศาสตร์
๓๒ ๓๒ นางสาวประมาพร จันสุริยา วิทยาการจัดการ
๓๓ ๓๓ นางสาวนิตยา วงค์อาด วิทยาการจัดการ
๓๔ ๓๔ นางสาวป้อมเพชร เอวะบุญ วิทยาการจัดการ
๓๕ ๓๕ นางสาวสนธยา ละมูล วิทยาการจัดการ
๓๖ ๓๖ นางสาวสุดาทิพย์ มูลเสน วิทยาการจัดการ
๓๗ ๓๗ นางสาววิลาวัลน์ เกษนาวา วิทยาการจัดการ
๓๘ ๓๘ นางสาวเบญจพร เมืองฟู วิทยาการจัดการ
๓๙ ๓๙ นางสาวอังคณา มณีจักร์ วิทยาการจัดการ
๔๐ ๔๐ นางสาวสุพัตรา วงค์ฝั้น วิทยาการจัดการ
๔๑ ๔๑ นางสาวอริศรา เมืองเป้ย วิทยาการจัดการ
๔๒ ๔๒ นายธนกฤต ห่านเจริญ วิทยาการจัดการ
๔๓ ๔๓ นางสาวลักขณา ทวีตระกูลทรัพย์ วิทยาศาสตร์
๔๔ ๔๔ นางสาวอนุตรา สุธรรมยอง วิทยาศาสตร์
๔๕ ๔๕ นายชูตระกูล สัจมงคล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๔๖ ๔๖ นางสาวมยุรี คิดว่อง วิทยาการจัดการ
๔๗ ๔๗ นายศิริพล ตุ้ยดง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๔๘ ๔๘ นายภานุวัฒน์ กำลังมาก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๔๙ ๔๙ นาสาวนิศารัตน์ เป็งบุญมา วิทยาศาสตร์
๕๐ ๕๐ นางสาวพัชรา แสงแก้ว วิทยาศาสตร์
๕๑ ๕๑ นางสาวรวิวรรณ ปุ๊ดปง วิทยาศาสตร์
๕๒ ๕๒ นางสาวรัตนา ไชยยงค์ วิทยาศาสตร์
๕๓ ๕๓ นางสาววัลภา ต๊ะตุ้ย วิทยาศาสตร์
๕๔ ๕๔ นางสาวสุภาวดี ใจดี วิทยาศาสตร์
๕๕ ๕๕ นางสาวอรณิช คำตาบุตร วิทยาศาสตร์
๕๖ ๕๖ นางสาวชนัดดา  โอชาวัฒน์ วิทยาการจัดการ
๕๗ ๕๗ นางสาวภัทราพรรณ  กันทะอู วิทยาการจัดการ
๕๘ ๕๘ นางสาวเกษรา  มาปันสาย วิทยาการจัดการ
๕๙ ๕๙ นางสาวนันทาวรรณ  บุญยัง วิทยาการจัดการ
๖๐ ๖๐ นางสาววิรัญญา  อินทะจันทร์ วิทยาการจัดการ
๖๑ ๖๑ นางสาวยุพารัตน์  ไชยวงศ์ วิทยาการจัดการ
๖๒ ๖๒ นางสาวปภัทสร  ต้องจิตต์ วิทยาการจัดการ
๖๓ ๖๓ นางสาวพันธณิกา  คำก้อน วิทยาการจัดการ
๖๔ ๖๔ นางสาวชนนิกานต์  อยู่สบาย วิทยาการจัดการ
๖๕ ๖๕ นางสาวสุรีรัตน์  กุณา วิทยาการจัดการ
๖๖ ๖๖ นางสาววัชราพรรณ  อุตสหพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๖๗ ๖๗ นางสาวศุภารัตน์  มหายาโน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๖๘ ๖๘ นายณัฐพล  รูปขจร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๖๙ ๖๙ นางสาวศรัญญา  สมิตะโรจนี วิทยาการจัดการ
๗๐ ๗๐ นางสาวอรชอน  อินใจดี วิทยาศาสตร์
๗๑ ๗๑ นางสาวจิราวรรณ  แสนทะไชย วิทยาศาสตร์
๗๒ ๗๒ นางสาวสุปราณี  มามี วิทยาศาสตร์
๗๓ ๗๓ นายนิติรัฐ  จวงพลงาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๗๔ ๗๔ นายพงศ์ไพบูลย์  เสมพิพัฒน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๗๕ ๗๕ นางสาวพัฒนภรณ์  แสงหิรัญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๗๖ ๗๖ นายสุรศักดิ์  ลังกาเปี้ย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๗๗ ๗๗ นายปรีชา  ญาณะโรจน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๗๘ ๗๘ นายสุกฤษฎิ์  ปาวงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๗๙ ๗๙ นายประทีป  กาอินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๘๐ ๘๐ นายสรไกร  ใจเย็น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๘๑ ๘๑ นางสาววิราวรรณ  จันทร์กง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘๒ ๘๒ นางสาวนิ่มนวล  สูงกลม วิทยาศาสตร์
๘๓ ๘๓ นายนัฐพงษ์  วรรณพันธ์ วิทยาศาสตร์
๘๔ ๘๔ นางสาวพิชชานันท์  ปันใจเย็น วิทยาศาสตร์
๘๕ ๘๕ นางสาวปราณีต  พิมชาติ วิทยาศาสตร์
๘๖ ๘๖ นายสิทธิชัย  ผาติศิลปกิจ วิทยาศาสตร์
๘๗ ๘๗ นางสาวปริศนา  อักษร วิทยาศาสตร์
๘๘ ๘๘ นางสาววรรณิษา  วันทะยะ วิทยาศาสตร์
๘๙ ๘๙ นางสาวจุฑามาศ ต๊อดแก้ว วิทยาศาสตร์
๙๐ ๙๐ นางสาวพิมพ์พร  โกฏิคำ วิทยาศาสตร์
๙๑ ๙๑ นางสาวนริศรา  แจ่มสว่าง วิทยาศาสตร์
๙๒ ๙๒ นายจาตุรงค์  ปิ่นแก้ว วิทยาศาสตร์
๙๓ ๙๓ นางสาวอทิตยา  ปงปาคำ วิทยาศาสตร์
๙๔ ๙๔ นายอัครพงษ์  เครือธิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๙๕ ๙๕ นายอุเทน  ยอดเพชร์ วิทยาศาสตร์

**สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถสอบรอบที่ 2 ได้
ในวันที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป แต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอรับวุฒิบัตรได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 พร้อมกับนำบัตรนักศึกษามาแสดงด้วย

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

About admin