หลักสูตรอบรมสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2560

ลงทะเบียนสมัครผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดหลักสูตร

การรับสมัคร

1) สมัครด้วยตนเองที่ งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อาคาร 39 ศูนยคอมพิวเตอร์ ห้องเคานเตอร์ ชั้น 1 เลขที่ 119 ถ.ลําปาง-แม่ทะ อ.เมือง จ.ลําปาง 52100

2) สมัครลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
www.lpru.ac.th/index.php หรือผ่าน http://lprumis.lpru.ac.th/Revenue

ติดต่อสอบถาม

คุณนิศารัตน์ กันทะเครือ
คุณปรียาสุพัศ ตายัน
คุณวชิระ นันตี
งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเคาน์เตอร์ ชั้น 1 เลขที่ 119 ถ.ลําปาง-แม่ทะ อ.เมือง จ.ลําปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน 054-237-399 ต่อ 6000 ต่อ 103
หรือเบอร์มือถือ 089-1920851
โทรสารหมายเลข 054–241-022