webmaster@lpru.ac.th   @something   054-241022

ประวัติความเป็นมา

    ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนด้านการศึกษา และ เสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา ตั้งอยู่ที่อาคาร 39 โดยเปิดให้บริการ ด้านการสืบค้นข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ต การฝึกทักษะโปรแกรม คอมพิวเตอร์การเป็นสถานที่เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสถานที่ในการโหลดข้อมูล GFMIS และเป็นสถานที่ ในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรภายนอกโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูล 300 เครื่องการอบรม 100 เครื่อง ใช้ในสำนักงาน 10 เครื่องบริการข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา 10 เครื่องและบริการประมูล 36ห้องมีจำนวนห้องที่ให้บริการทั้งหมด 36 ห้อง ทางด้านการบริหารมีการแบ่งหน่วยงานเป็น 4 งาน คือ

  • งานซ่อมบำรุง
  • งานวิศวกรรมระบบเครือข่าย
  • งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
  • งานบริการและฝึกอบรม

  โดยบุคลากรประจำศูนย์ประกอบด้วยอาจารย์ประจำ 2 คน และเจ้าหน้าที่ 12 คนนอกจากนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์ยังเป็นหน่วยงานด้านพัฒนาและเสริมสร้าง ระบบเครือข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยได้ดำเนินการ ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยปัจจุบันเครือข่ายแกนหลัก มีความเร็วอยู่ที่ 10 GBps ส่วนเครือข่ายภายนอกมี ความเร็วอยู่ที่ 26 MBpsและเป็นศูนย์กลางในการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ โดยเริ่มดำเนินการ วิเคราะห์ออกแบบระบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546จนถึงปัจจุบันโดย มีระบบสารสนเทศที่เกิดจากการพัฒนาดังนี้ระบบเพื่อบริหารจัดการงบประมาณ ระบบจัดการบริหารบุคลากร ระบบ บริหารการเงิน ระบบบริหารงานพัสดุ ระบบบริหาร งานวิชาการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต