webmaster@lpru.ac.th   @something   054-241022

ภาระงาน

บริการ Internet นักศึกษา 4 ห้อง จำนวน 220 เครื่อง
บริการห้องอบรมแก่นักศึกษา 6 ห้อง จำนวน 40 เครื่อง
บริการห้องอบรมแก่อาจารย์ 1 ห้อง จำนวน 20 เครื่อง
ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
จัดการประชุม บันทึกการประชุมรายงานการประชุมและแจ้งมติการประชุมแกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการติดตามและการปฏิบัติงาน
ควบคุมดูแลการให้บริการและการจัดการด้านการพิมพ์การอัดสำเนา การถ่ายเอกสารและการจัดทำเอกสารของกองบริการฯ
รวบรวมเก็บรักษาและบริการเอกสารที่กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำขึ้นหรือเอกสารของหน่วยงานราชการภายนอกที่เกี่ยวข้อง
จัดหาและบริการ วัสดุครุภัณฑ์ การควบคุมดูและเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์ ภายในกองบริการฯ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

ติดต่อ-สอบถาม

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายงาน โทรภายใน 6000
- คุณปรียสุพัศ ตายัน
- คุณวชิระ นันตี