webmaster@lpru.ac.th   @something   054-241022

ระเบียบการใช้ห้องบริการ

นักศึกษาต้องแสดงบัตรนักศึกษาของตนเองทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
นักศึกษาต้องแต่งกายในชุดนักศึกษาหรือชุดตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น
ห้ามนักศึกษาพาบุคคลภายนอกเข้าใช้ห้องบริการ
กำหนดให้นักศึกษา 1 คน ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพียง 1 เครื่อง
ห้ามนักศึกษาเล่นเกมส์ และโปรแกรมที่ไม่เหมาะสมทุกประเภท
  • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องบริการ
  • ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  • ห้ามนักศึกษาเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ใดๆ ในห้องบริการและต้องเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยหลังจากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จ
  • ห้ามนักศึกษานำทรัพย์สินใดๆ ในห้องบริการออกจากห้องโดยเด็ดขาด