webmaster@lpru.ac.th   @something   054-241022

ภาระงาน

ติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
จัดการปรับปรุงระบบงานทางคอมพิวเตอร์ให้กับกองบริการฯ
จัดทำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Proxy server, mail server) ให้กับทางมหาวิทยาลัย
ตรวจซ่อมบำรุงสาย และความสามารถในการรับข้อมูล
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในกองบริการฯ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลภายในระบบสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้ดีขึ้น
พัฒนาโปรแกรมระบบส่งเอกสารผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ทำการออกแบบและจัดทำระบบ web base E-mail เพื่อให้การเช็ค E-mailของนักศึกษาและอาจารย์เป็นไปด้วยความสะดวกมากขึ้น
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

ติดต่อ-สอบถาม

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายงาน โทรภายใน 6000 ต่อ 200
- คุณจำเนียร หัตถา
- คุณรวีพันธ์ หน่องาม