webmaster@lpru.ac.th   @something   054-241022

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธ์กิจ

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำของจังหวัดลำปาง


    พันธกิจ :

  • ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  • ให้บริการการอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และชุมชนในท้องถิ่น
  • พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  • มุ่งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดลำปาง