webmaster@lpru.ac.th   @something   054-241022


ภาระงาน

บริการจัดอบรมให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
บริการจัดอบรมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
บริการจัดอบรมให้กับบุคลากรภายนอกที่สนใจ
ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ ของนักศึกษาและคณาจารย์
พัฒนาโปรแกรมระบบงานประกาศผลการสอบเข้าของนักศึกษาภาคปกติ และข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ปรับปรุง Homepage ของมหาวิทยาลัยให้ทันเหตุการณ์เสมอ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมา

ติดต่อ-สอบถาม

โทรภายใน 6000 ต่อ 201
- คุณภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
- คุณประวิทย์ ย่านเจิรญกิจ
- คุณรวีพันธ์ หน่องาม
โทรภายใน 6000 ต่อ 506-507
- คุณภาสกร สีเหลือง
- คุณปิยะพันธ์ มูลเสน